ASSESSORAMENT FISCAL

Cumplimentació i presentació de totes les declaracions liquidacions periòdiques d’una empresa, com ara:

 • Declaracions de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques
 • Declaració anual sobre l’Impost de Societats
 • Retencions i ingresos a compte per rendiments de treball, activitats professionals o procedents de l’arrendament d’immobles urbans
 • Arrendaments de capital mobiliari
 • Resum anual de retencions i ingressos a compte de tot tipus de rendiments
 • Declaracions censals de començament, modificació o tancament de l’activitat així com de les variacions en l’Impost d’Activitats Econòmiques per a les empreses no exemptes d’aquest impost
 • Declaracions anuals d’operacions amb terceres persones
 • Declaracions trimestrals d’IVA general i simplificat
 • Declaracions mensuals d’IVA per a empreses acollides al règim especial de devolució ràpida per a exportadors
 • Confecció de pagaments fraccionats d’empresaris en estimació directa normal, simplificada o estimació objetiva (mòduls)
 • Declaració del resum anual d’IVA
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries
 • Assessorament en noves lleis i modificacions de les mateixes
 • Incentius fiscals

Assessorament mercantil

 • Constitució de societats mercantils i civils
 • Compraventa de participacions socials
 • Ampliacions i disminucions de capital
 • Canvis de domicili, d’administrador, d’objecte social, etc.
 • Dissolucions i liquidacions de societats
 • Fusions i escissions
 • Procediments concursals

Assessorament administratiu

 • Recursos administratius
 • Recursos contenciós-administratius
 • Recursos econòmic-administratius
 • Sancions
 • Instàncies
 • Reclamacions patrimonials a l’Administració A