ASSESSORAMENT JURÍDIC-LABORAL

  • Informes i dictàmens amb la Seguritat Social
  • Assessorament sobre prestacions a la Seguritat Social
  • Formalitatzció de parts de baixa per accident de treball, malatia comú o professional
  • Confecció de rebuts de pagaments de salari mensual
  • Estudi i confecció de bulletins de cotització al Règim General de la Seguritat Social i d’accidents de treball
  • Assessorament a l’empresa amb caràcter permament verbal o per escrit
  • Informe i comunicació de faltes i sancions al personal
  • Altes, baixes i variacions en la Seguritat Social
  • Declaracions individuals de situació familliar
  • Confecció de certificat de retenció de treballadors
  • Redacció de demandes en matèria laboral
  • Representació davant l’SMAC
  • Legislació d’empreses en matèria laboral
  • Confecció i renovació de tot tipus de contractes laborals
  • Estudi, confecció i tramitació de sol·licituds de fraccionament i ajornament de pagaments en matèria de Seguritat Social
  • Estrangeria: assessorament per a l’obtenció de tot tipus de permissos per compte alié, per compte propi, nacionalitat, etc.
  • Càlcul i tramitació de pensions de jubilació, baixes per maternitat, baixes per incapacitat temporal, etc.
  • Assessorament complet sobre temes laboral