ASSESSORAMENT JURÍDIC-LABORAL

 • Informes i dictàmens amb la Seguritat Social
 • Assessorament sobre prestacions a la Seguritat Social
 • Formalitatzció de parts de baixa per accident de treball, malatia comú o professional
 • Confecció de rebuts de pagaments de salari mensual
 • Estudi i confecció de bulletins de cotització al Règim General de la Seguritat Social i d’accidents de treball
 • Assessorament a l’empresa amb caràcter permament verbal o per escrit
 • Informe i comunicació de faltes i sancions al personal
 • Altes, baixes i variacions en la Seguritat Social
 • Declaracions individuals de situació familliar
 • Confecció de certificat de retenció de treballadors
 • Redacció de demandes en matèria laboral
 • Representació davant l’SMAC
 • Legislació d’empreses en matèria laboral
 • Confecció i renovació de tot tipus de contractes laborals
 • Estudi, confecció i tramitació de sol·licituds de fraccionament i ajornament de pagaments en matèria de Seguritat Social
 • Estrangeria: assessorament per a l’obtenció de tot tipus de permissos per compte alié, per compte propi, nacionalitat, etc.
 • Càlcul i tramitació de pensions de jubilació, baixes per maternitat, baixes per incapacitat temporal, etc.
 • Assessorament complet sobre temes laboral